VårdJuridik logo

Komma till tals - patientens juridiska ställning i sjukvården gavs ut 1986 under LIC Förlag
ISBN: 91-7584-145-2

"Komma till tals vänder sig till alla som kommer i kontakt med sjukvården både som patient och personal. Här förklaras Hälso- och sjukvårdslagens möjligheter, bl.a. patientens rätt till självbestämmande i relation till vårdpersonalens yrkesansvar. Här finns svar på frågor, hur man hittar rätt och hur man ska gå till väga för att hävda sina rättigheter.

Komma till tals tar upp de olika inrättningarna och myndigheterna som kan ta sig an patienters anmälningar och juridiska frågor om någon känner sig felbehandlad, missförstådd eller vill ha ekonomisk gottgörelse vid behandlingsskada.

Komma till tals är därför viktig vid utbildning av ny vårdpersonal - alla kategorier - för att ge inblick i vilken roll patienten och hans anhöriga har i hälso- och sjukvården.

Ulla Lindén arbetar sedan 1975 som jurist på landstinget i Jönköpings län och är där ansvarig för förtroendenämndens versamhet. Det innebär, att arbetsuppgifterna till stor del består av sjukvårdsrättsliga frågor. Samtidigt med sina juridiska studier i Uppsala arbetade Ulla, 1968-72, som biträde vid olika kliniker på Akademiska sjukhuset. Arbetet innebar ofta att vaka hos respiratorbundna patienter. Det blev många timmar hos svårt sjuka och tillsammans med anhöriga. Det gav en inblick i såväl sjukvårdspersonalens roll som de sjukas och anhörigas situation och upplevelser av svåra kriser.
Sammantaget har detta gett Ulla en mycket värdefull erfarenhet för dagens arbete som jurist. Det har gett en förståelse för att sjukvårdsrätt inte alltid är enbart juridik.
Ulla Lindén svarar dagligen på frågor från såväl allmänhet som sjukvårdspersonal och ger i Komma till tals svar på de vanligaste frågorna."

Stor och liten inom sjukvården gavs ut 1988 under eget förlag.
ISBN: 91-7970-161-2

"Stor och liten inom sjukvården handlar om våra relationer när vi möter varandra i sjukvården, som patienter och vårdpersonal.
När patienten inte orkar med sin sjukdom och oro, orkar då personalen att vara det stöd och den trygghet patienten behöver? Har vårdpersonalen idag möjligheter att ge den goda omvårdnad, man har som målsättning?
Inget sjukvårdsbesök eller behandling är obetydlig för patienten, utan innebär alltid ett ingrep i den personliga integriteten.

Stor och liten inom sjukvården tar upp relationerna mellan vårdpersonal och dem som har ansvaret för att vi får en fungerande vårdsorganisation. Sjukvården är inte enbart en angelägenhet mellan patienter och sjukvårdspersonal. Det här innebär att sjukvården också inkluderar politiker och administratörer.
I boken hävdas att sjukvården idag präglas av ett generationsbyte på maktpositioner i samhället. Vi har 40-talisterna, som nu blivit medelålers och alltmer gör sig gällande i samhället. Vi har patienter och anhöriga i samma generation, som i högre grad än tidigare vill vara med och bestämma om sin egen vård och vilken vårdorganisation man anser sig vilja ha.

Stor och liten inom sjukvården vänder sig till allmänheten som intressenter i sjukvården, antingen man är patient eller anhörig. Den vänder sig också till dem som ännu inte är beroende av sjukvården.

Stor och liten inom sjukvården vänder sig till vårdpersonal, för att beskriva hur det är att vara "liten" patient.

Stor och liten inom sjukvården vänder sig till administratörer och politiker för att beskriva hur det är att vara "liten", som patient eller vårdpersonal.

Patienter riktar ofta klagomål mot vårdpersonal. Vårdpersonal klagar över administratörerers distans till sjukvårdsarbetets vardag. Administratörerna anser sig bara vara redskap åt politikerna, beslutsfattarna.

Det hela slutar med:
- katten på råttan, råttan på repet"
©2019 Ulla Lindén, VårdJuridik
Vrå säteri 2B, 740 20 Vänge
Tel: 073 655 01 06 (kl. 09.00 - 12.00) 
e-mail : ulla.linden@vardjuridik.se